Aktualności

W związku z zamiarem połączenia spółek Mercur Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka Przejmująca”), Mercur Consortium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka Przejmowana_1”) oraz Mercur-Trade spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka Przejmowana_2”) przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej_1 i Spółki Przejmowanej_2 na Spółkę Przejmującą, Zarządy Spółki Przejmującej, Spółki Przejmowanej_1 oraz Spółki Przejmowanej_2 działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 2 w zw. z art. 498 w zw. z art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (dalej jako: „KSH”), uzgodniły w dniu 27 lipca 2023 roku plan połączenia Spółek (dalej jako: „Plan Połączenia”).

W związku z powyższym, Zarząd Spółki Przejmującej, Spółki Przejmowanej_1 oraz Spółki Przejmowanej_2 działając na podstawie art. 500 § 21 KSH, niniejszym na miesiąc – nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia—bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości Plan Połączenia wraz z załącznikami.

 

Plan Połączenia

Załączniki do Planu Połączenia